ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้จัดการโรงเรียน
ประวัติผู้อำนวยการ
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
คำขวัญโรงเรียน
วัตถุประสงค์
ปรัชญาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ของ
โครงสร้างการบริหารงาน
สีและตราของโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
ออนไลน์ 2คน
ผู้ชมวันนี้33คน
ผู้ชมเมื่อวาน41คน
ผู้ชมเดือนนี้1037คน
ผู้ชมเดือนก่อน2162คน
ผู้ชมทั้งสิ้น49003คน


   คำขวัญโรงเรียน

 

คำขวัญโรงเรียน


“เรียนดี   คุณธรรมเด่น   เน้นวิชาการ   สืบสานพุทธศาสน์  พัฒนาสังคม”
	คำขวัญโรงเรียน กำหนดเป็นนโยบายหลักของโรงเรียน ถือเป็นหน้าที่ของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนทางด้านร่างกาย สติปัญญา จริยศึกษา ควบคู่กับคุณธรรม
ดำรงสมณเพศอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาอย่างผู้รอบรู้และสันติสุข
รียนดี  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้
มีความสามารถทางวิชาการและให้มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ ที่เน้นว่า นักเรียนต้อง “ดี เก่ง มีสุข” คือ วิชาการก็เก่ง เป็นคนดี และมีความสุขกับการเรียน
คุณธรรมเด่น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่เป็นประจำ ทั้งภายในโรงเรียน
และในวัดที่นักเรียนพักอยู่ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย
และคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด
เน้นวิชาการ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ตามนโยบายของกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผลและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน
และสังคมภายนอกโรงเรียนได้
สืบสานพุทธศาสน์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร โดยเน้นถึงภาวะของความเป็นผู้นำ
เป็นผู้นำทางวิญญาณ และด้านศาสนปฏิบัติมีความตระหนักในหน้าที่ของความเป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน
ได้อย่างแท้จริง
พัฒนาสังคม โรงเรียนได้มีการให้นักเรียนได้ไปพัฒนาสังคมโดยไปเป็นวิทยากรอบรมการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนทุกๆ ปีการศึกษา หลักจากปิดภาคเรียนที่ ๒ และยังได้มีการออกไปปฏิบัติธรรมตามโครงการธรรมจาริก
ด้วยการนำเยาวชนปฏิบัติธรรมโรงเรียน กิจกรรมช่วยงานคณะสงฆ์ทางด้านช่วยทำความสะอาดบริเวณสถานที่ประชุม
ทำความสะอาดห้อง และบริการน้ำปานะ จัดอาหาร เป็นต้น โรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพ | กระดานสนทนา | รางวัลเกียรติยศ | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ

Copyright @ 2011 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ พระปริยัติธรรมวัดศิริวราวาสวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 168 บ้านกระบี่เหนือ หมูที่ 8 วัดกระบี่ ถนนศรีสะเกษ–กันทรลักษ์
ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์ 045-810–720 โทรสาร 045-810-720 e-mail : Dhammawit@hotmail.com